• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОСЪОБЩЕНИЕ!!!
 

Уважаеми потребители,
Уведомява Ви, че при капацитет 25 200 000куб.м на яз.Студена, измереното ниво към 15.06.2018г.е 19 930 000куб.м, поради което няма причина за безпокойство от преливане.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.
От ръководството

... Публикувано на: 15.06.2018, 08:33:24

Важно!!!
 

Уважаеми потребители, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния изпускател на яз.Студена е 19 930 000куб.м при капацитет 25 200 000куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 15.06.2018, 08:32:25

СИГНАЛ !!!
 Уважаеми абонати,

Във връзка със зачестилите предложения на многобройни фирми за извършване на ВиК услуги за смяна на щрангове и монтаж на водомери, които включват дейност по „пломбиране и узаконяване на водомери“ , Ви уведомяваме, че те нямат законови права за извършване на тази дейност.

Съгласно Наредба N-4/14.09.2014г. ЕДИНСТВЕНО „ВиК“ Дружеството има право и е упълномощено да извършва услугата „ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕР“ на територията на Област Перник.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. 076 649835 -Водомерен сервиз.

От Ръководството

... Публикувано на: 25.04.2017, 09:43:04


Виж всички

НОВИНИОБЯВА
 

новини

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЦАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че на основание Решение № -Ц-34 от 15.12.2017г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и Заповед № РД 160 /19.12.2017г.
Считано от 01.01.2018г. ще се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги в лв./куб.м (без ДДС):

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,327
- Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води- 0,191
- Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.- 0,378
- Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 - 0,424
- Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 - 0,749
- Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 0,126... Публикувано на: 23.03.2018, 14:46:50

Уважаеми потребители,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 09.11.2017, 16:27:37


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 15.06.2018г. ще се извършват аварийни ремонти в кв.Тева, бл.3 и в с.Бучино от 08.30ч. до 16.30ч., поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 15.06.2018, 08:38:22

Район Църква
 

ремонтни дейностиДнес 15.06.2018г. ще се извършват аварийни ремонти в с.Драгичево, ул."Възраждане" от 08.30ч. до 16.30ч., поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 15.06.2018, 08:36:40

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 15.06.2018г. ще се извършват аварийни ремонти на ул."Радомир" и ул."Презвитер Козма" от 08.30ч. до 16.30ч., поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 15.06.2018, 08:35:33

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 29.05.2017г.


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: