Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК)

Към „В и К“ ООД,  гр.Перник
2308 гр.Перник, кв.Църква, Пречиствателна станция за питейни води
Ръководител ЛИК-инж.Анелия Иванова

Предварително съгласуване и записване за изследване на проби за качеството на водата на тел. 0882966653
e-mail: lik_pernik@abv.bg
Информационен център при „ВиК” ООД Перник: 076/649849
 
 
В ЛИК се извършва  освен задължителния мониторинг на питейната вода  и анализи за  клиенти, съгласно утвърден ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ , предлагани от ЛИК. ЛИК се състои от два офиса - офис 1 „Перник” и офис 2 „Батановци“. Офис 1 „Перник” се намира на Пречиствателната станция за питейна вода и извършва изпитване и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни води. Офис 2 „Батановци“ се намира на ГПСОВ и извършва изпитване и пробовземане на отпадъчни води. Услугите, които ЛИК предоставя на своите клиенти са представени в  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
 
 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ КЪМ ЛИК при ВиК ООД ПЕРНИК !!!

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с преиздаване на Сертификат за акредитация и заповедта към него за Гъвкав обхват, ръководството на ЛИК при ВиК ООД ПЕРНИК публикува новата форма на заявление за възлагане на лабораторни услуги, общите правила за възлагане на лабораторна услуги и правилата и процедурите, които са насочени към нашите КЛИЕНТИ.
Апелираме към нашите настоящи и потенциални клиенти да се запознаят с публикуваните по-долу документи.
Можете да заявите услугата в информационния център на „ВиК“ ООД-Перник или в съответния офис на ЛИК. След подаване на заявлението за възлагане на лабораторни услуги в информационния център на „ВиК“ или на посочения по-горе e-mail адрес, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за попълване на заявката за изпитване/пробовземане с желаните от Вас показатели за анализ, уточняване на подробностите и удобното за Вас време за пробовземане.
Можете да посетите и офис на ЛИК, където да попълните директно със служител на ЛИК заявка за изпитване или заявка за пробовземане.
Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно, като в този случай ЛИК не носи отговорност за представителността на пробата. Проба, предоставена от клиента се приема само в офис на ЛИК, за който е предназначено изпитването.
Проби се приемат всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа.
В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, ще получите необходимата консултация в зависимост от целите на изпитването от служителите на ЛИК.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ може да изтеглите от тук..

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ може да изтеглите от тук..

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИ може да изтеглите от тук..

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. ОПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТАЙНА (КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ) може да изтеглите от тук..

ОБХВАТ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ може да изтеглите от тук..

ЛИСТ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТ може да изтеглите от тук..

За да бъде регистрирана и разгледана Вашата жалба трябва да бъде написана на български език, да бъде идентифицирана като жалба и да съдържа следните реквизити:
- трите имена на жалбодателя или юридическото лице/едноличния търговец, адрес, телефон, факс и електронен адрес, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление в случаите когато жалбата е подадена от ю.л.;
- изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата;
- подпис на подателя.
В случай, че не е налична посочената информация, на жалбодателя се изпраща писмо за отстраняване на допуснатите нередности в петдневен срок от получаване на съобщението. При неизпълнение на дадените указания, подадената информация не се регистрира като жалба и не се разглежда.
Под Жалба се разбира всяко писмено изразяване на неудовлетвореност от страна на лице или организация, свързано с действията на лабораторията, на което се очаква отговор.

С уважение,
Ръководство ЛИКE-mail за обратна връзка

office@vik-pernik.eu

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: