• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

Обява на Цени за регулирани услуги на "Водоснабдяване и канализаиця"ООД, гр. Перник!
 
ПИСМО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ОТМЯНА НА РЕЖИМНОТО ВОДОПОДАВАНЕ!
 
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ!
 
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ!
 
ВИК Перник

ВАЖНОЯз.Студена
 

Уважаеми потребители,

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 18 969 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.
Отчетени са : приток –479 л/сек., разход -720 л/сек., контролирано изпускане чрез табелни затвори – 0 куб.м/сек.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ В сила от 31.01.2020 г.

... Публикувано на: 26.01.2022, 08:29:30

Съобщение за гр.Радомир!
 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме ви, че поради тежка авария днес 25.01.2022г. на довеждащия водопровод за Ниска зона на гр.Радомир, ще бъде нарушено водоподаването и на 26.01.2022г. за с.Друган и Ниска зона на гр.Радомир. Аварийните екипи ще продължат да работят на 26.01.2022г. до отстраняване на аварията и нормализиране на водоподаването.

От ръководството

... Публикувано на: 25.01.2022, 20:41:34

Съобщение!
 

Уважаеми потребители,

Уведомяваме ви, че поради ниските температури са замръзнали Витошките водохващания, в резултат на което дебитът е намалял и е възможно нарушаване на водоподаването за с.Долно Драгичево и кв.Църква.

Замръзнали са и водохващанията в Горна Секирна, поради което с намалял дебит ще е водоподаването за с. Станьовци, с. Кошарево, с. Бегуновци, с. Гигинци, с. Габров дол и с. Непразници.

При покачване на температурите, ще бъде възстановено водоподаването за потърпевшите потребители.

От ръководството

... Публикувано на: 25.01.2022, 09:19:43


Виж всички

НОВИНИНа вниманието на всички потребители!
 

новини
РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЧЕ ОТ 24.01.2022 Г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ИНКАСАТОРИТЕ ПО ДОМОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА НА ВОДОМЕРИТЕ, С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ САМООТЧЕТ И ДА ПРЕДАВАТ ДАННИТЕ СИ НА ПОСОЧЕНИТЕ НА САЙТА НА ДРУЖЕСТВОТО ТЕЛЕФОНИ ИЛИ НА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР НА СВОЯ ИНКАСАТОР.


... Публикувано на: 2022-01-24 11:56:24


... Публикувано на: 26.01.2022, 09:39:12

До жителите на селище "Делта Хил"
 

новини Във връзка с предаване за стопанисване, поддържане и експлоатация на канализационната система на селище "Делта Хил" от собственика на публичния актив – Община Перник, на "В и К" ООД – Перник, в качеството му на В и К оператор по силата на сключения договор с АВ и К, следва всички потребители на В и К услугите на територията на "Делта Хил" да сключат договори с В и К оператора за предоставяне на услугите:
"Доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води".
Във връзка и на основание на гореизложеното, Ви каним в 1 – месечен срок да пристъпите към сключване на Договори с "В и К" ООД гр. Перник.
Формуляр за Договор може:
1. Да бъде свален от сайта на "В и К" ООД гр. Перник и след попълването му да се върне по електронен път;
2. Да бъде подаден на Деловодството на Дружеството на адрес гр. Перник,
ул."Средец" № 11.

Е-mail на дружеството:
vik_pernik@abv.bg
Тел. номера за информация – 076/64 98 49 – Деловодство
076/64 98 12 – Инкасо
076/64 98 48 - Инкасо


... Публикувано на: 17.03.2021, 08:46:40

 

новиниБанковите сметки на дружеството, чрез които може да разплащате Вашите задължения към нас са:


IBAN BG07 UBBS 8261 1010 007 410
IBAN BG88 UBBS 8888 1000 874 592
BIC UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК

IBAN BG15FINV91501017415590
BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - FIBANK


... Публикувано на: 21.05.2020, 15:55:30


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Радомир
 

ремонтни дейностиДнес 26.01.2022г. ще се извършват ремонтни дейности на довеждащ водопровод за гр.Радомир - Ниска зона и с.Друган;с.Жедна,гр.Радомир м-ст "Егреците", поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 26.01.2022, 08:43:56

Район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 26.01.2022г. ще се извършват ремонтни дейности на ул."Благой Гебрев"бл.36, поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 26.01.2022, 08:37:10

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 26.01.2022г., ще се извършват ремонтни дейности на ул."Вардар";ул."Райко Даскалов", поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 26.01.2022, 08:33:37„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: