• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОСъобщение
 

Уважаеми абонати,
Поради извършване на ежегодна профилактика на резервоара за с. Долно Драгичево, ще бъде преустановено водоподаването в рамките на деня- 31.08.2016г.

... Публикувано на: 31.08.2016, 08:50:14

Важно!!!
 

Уважаеми потребители, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 17 155 200 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 31.08.2016, 08:31:35

ВНИМАНИЕ!!!
 

Ръководството на „ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник предупреждава своите абонати да не предприемат неправомерни мерки (демонтажи , ремонти и манипулиране ) на водомерите на сградното водопроводно отклонение / ОБЩИТЕ ВОДОМЕРИ/ . При установяване на подобни нарушения , МОЛЯ незабавно да ни уведомите на следните телефони:
- 076 649835 – Водомерен сервиз
- 076 649828, 076 605553 – Централен диспечерски пункт.
На основание чл. 47 от Общите условия на „ВиК” Перник за предоставяне на ВиК услуги на потребителите , при кражба или повреда на водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се в имота на потребителя, по вина на потребителя / замръзване на водомера, счупено стъкло и други механични повреди/ ремонтът и смяната им се извършват от ВиК оператора за сметка на потребителя.

Чл. 49. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.

Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в следните случаи:
1. При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от действия на потребителя.
2. В случаите когато чрез физически въздействия върху водомерите,
потребителят причини тяхната повреда или неточност на показанията им.

... Публикувано на: 25.05.2016, 16:17:48


Виж всички

НОВИНИУважаеми потребители,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 13.07.2016, 00:19:06


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИрайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 31.08.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности в кв.Църква на ул."Драва"2,с.Драгичево на ул."Мрамор"3 и в с.Кладница на ул."Бор" и ул."Дъбо". Водоснабдяване и канализация се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 31.08.2016, 08:35:52

район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 31.08.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Оборище"113 и на ул."Ст.Планина"63. Водоснабдяване и канализация се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 31.08.2016, 08:34:22

район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 31.08.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Крали Марко"22,кв.Рудничар на ул."8-ма"28,ул."Р.Димитров"105 и в с.Бучино. Водоснабдяване и канализация се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 31.08.2016, 08:33:04


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: